S.C. KRU MARITIME S.R.L.

POLITICA ÎN DOMENIUL CALIT??II

 

Calitatea serviciilor furnizate, caracteristic? a identit??ii societ??ii noastre, va fi asigurat? prin politica asumat? în acest sens, corelat? cu celelalte politici ale firmei, urm?rindu-se satisfacerea obliga?iilor de conformare, a cerin?elor ?i a?tept?rilor tuturor clien?ilor societ??ii prin:

  • un control eficace al serviciilor;

  • îmbun?t??irea continu? a proceselor ?i activit??ilor;

  • prevenirea deficien?elor poten?iale;

  • cre?terea responsabilit??ii ?i gradului de implicare a întregului personal, oferind stabilitate ?i încredere clien?ilor no?tri;

  • politica pentru prevenirea si combaterea coruptiei si a mitei;

  • management eficace al riscurilor ?i oportunit??ilor.

 

Prin angajamentul conducerii privind men?inerea ?i îmbun?t??irea continu? a Sistemului de Management al Calit??ii, au fost declarate inten?ia ?i hot?rârea de a se aplica cu responsabilitate ?i eficien?? cerin?ele acestui sistem, inclusiv resursele umane, materiale, financiare ?i informa?ionale.

 

Managementul calit??ii are cascop principal orientarea spre performan?? a firmei pe toate dimensiunile activit??ii acesteia, bazându-se pe un sistem de organizare intern?.

 

Eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a m?surilor concrete specifice, a implement?rii ?i men?ineriilor, este urmarit? periodic în cadrul analizelor de management ?i, atunci când este cazul, sunt stabilite ?i puse în aplicare corec?iile ?i ac?iunile corrective necesare.Conducerea are convingerea c? prin îmbun?t??irea Sistemului de Management al Calit??ii se realizeaz? rentabilizarea societ??ii ?i asigurarea unui loc important pe pia??.

Compania a stabilit angajamentul s?u de a aplica cerin?ele Maritime Labour Convention 2006.

Prin politica în domeniul calit??ii societatea se angajeaz? s? respecte cerin?ele standardului interna?ional ISO 9001: 2015, obliga?iile de conformare, eficacitatea obiectivelor strategice fiind urmarit? periodic în cadrul analizelor de management. 

Manager General, Data: 08.01.2018

Cornel Panchici